harlem's fashion row.

date. september 9, 2021
city. harlem, new york
2.jpg